Terms & Conditions – Recupel Pick-up

Algemene voorwaarden ophaling via Recupel Pick-up

1. Toepasbaarheid

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van het Recupel Pick-upplatform (hierna “Recupel Pick-up”), dat volledig ondersteund wordt door Recupel vzw [EV1] (hierna “Recupel”), van toepassing op alle ophalingen die geregeld worden via het Recupel Pick-upplatform.

De rechtspersoon of natuurlijke persoon (hierna “Aanvrager”) die beroep doet op Recupel Pick-up voor het regelen van een ophaling aanvaardt uitdrukkelijk de toepasbaarheid en de inhoud van onderhavige Algemene voorwaarden alsook de expliciete uitsluiting van alle andere (waaronder zijn eigen) algemene voorwaarden. De Aanvrager begrijpt en aanvaardt dat de AEEA die hij via het Recupel Pick-up platform laat ophalen in aanmerking kan komen voor hergebruik via de kringloopcentra.

De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van overige bepalingen.

2. Voorwaarden waaraan de Aanvrager moet voldoen

Het ophalingsadres dat de Aanvrager doorgeeft is in België gelegen en de Aanvrager beschikt over een geldig BTW nummer, ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer (enkel voor scholen).

De Aanvrager moet correcte informatie verstrekken over volgende elementen:

- Het ophalingsadres

- De openingsuren

- De contactpersoon en gelinkte contactgegevens (telefoon, email, naam, voornaam,…)

- Het type recipiënt / aantal stuks die opgehaald dienen te worden alsook het soort afval voor ophalingen per stuk:

Ø Small ((lengte/breedte) van 40 cm op 30 cm en een hoogte van 30 cm) - Kartonnen AEEA dozen (minimum 2 dozen per aanvraag)

o Lampen

o Overige AEEA

Ø Medium (+/- 1m³) - Rolkooien (recipiënt met de vorm van een draadmetalen kooi van het type vier-heks, op vier bokwielen voorzien van een rem, met een grondvlak (lengte/breedte) van 81 cm op 71,5 cm en een hoogte van 190 cm.)

Ø Large (+/- 2m³) - Boxpalletten (houten pallet met grondvlak 120 cm x 100 cm van ongeveer 178 cm hoog. Dit recipiënt kan tot 550 kg AEEA bevatten.)

Ø Per stuk (grote toestellen zoals bijvoorbeeld wasmachines, koelkasten, sportapparatuur, vaatwassers, droogkasten,…)

o Groot-wit toestellen

o Koel-Vries toestellen

3. Bewaring van de elektr(on)ische toestellen

De Aanvrager zorgt dat de toestellen die aangeboden worden voor een ophaling:

Ø niet worden gedemonteerd of dat er geen onderdelen van verwijderd worden;

Ø zijn ontdaan van alle mogelijke producten of voorwerpen die er vreemd aan zijn (zoals bv. verpakkingen, beschermingsmateriaal, voedselresten, tuinafval, enz.). Toebehoren die geen essentieel deel uitmaken van het apparaat worden niet aanvaard;

Ø droog worden gehouden en zich op een neerslagvrije plaats bevinden en worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen;

Ø Lampen dienen steeds gescheiden gehouden te worden van AEEA.

4. Voorbereiding voor ophaling

4.1 Algemeen voor alle type recipiënten

De AEEA staan op éénzelfde plaats klaar om vervoerd te worden of om in de recipiënten te worden geplaatst (zie punt 4.2 voor de Large recipiënten (Boxpaletten)), wat wilt zeggen dat ze goed bereikbaar zijn opgesteld op een verharde ondergrond. Met uitzondering van de “Large recipiënten” (Boxpaletten) zijn de Aanvrager en de ophaler samen verantwoordelijk voor het vullen van de recipiënten die de ophaler aflevert. Voor de “Large recipiënten” (Boxpaletten) geschiedt dit volgens de voorwaarden beschreven in punt 4.2.

De toegang tot deze ruimte moet van die aard zijn dat de afgedankte apparaten gemakkelijk uit de ruimte kunnen worden gehaald, rekening houdende met de grootte, het gewicht en de hanteerbaarheid van de afgedankte apparaten en aangevraagde soorten recipiënten zoals omschreven in artikel 2 van deze Algemene voorwaarden.

Enkel toestellen die als Huishoudelijk worden beschouwd volgens deRecupel-apparatenlijst [EV2] die van toepassing is op het moment van de aanvraag en waarvoor een Recupel-bijdrage betaald werd kunnen worden opgehaald via Recupel Pick-up. Recyclage en transport van professionele toestellen wordt niet financieel ondersteund via Recupel aangezien er voor deze producten enkel een administratieve bijdrage van toepassing is wanneer deze op de markt worden gebracht.

4.2 Bijkomende voorbereiding - Large recipiënten (Boxpaletten)

De Large recipiënten (Boxpaletten) worden bij uitzondering preventief leeg afgezet bij de Aanvrager. De Aanvrager beschikt vervolgens over drie (3) werkdagen om zelfstandig de recipiënten te vullen vooraleer de ophaler, gemandateerd door Recupel, de volle Boxpaletten komt ophalen volgens de voorwaarden zoals beschreven in punt 4.1.

5. Ophaling

De Aanvrager aanvaardt dat deze ophaling niet door Recupel zelf wordt gedaan maar door een derde partij, contractueel gebonden aan Recupel. Deze Ophaler voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om AEEA te vervoeren.

De Aanvrager zal de persoon die zich identificeert om in opdracht van Recupel / Recupel Pick-up de afgedankte apparaten op te halen, na voorafgaande verwittiging, op eerste verzoek toegang verlenen tot de ruimte waarin de afgedankte apparaten worden bewaard.

De eventuele wachttijd van de inzamelaar op het adres voor de ophalingen van gevulde “Large Recipiënten” (Boxpaletten) (punt 4.2) bedraagt niet meer dan 15 minuten.

Recupel kan (toekomstige) ophalingen via Recupel Pick-up weigeren indien er meermaals niet wordt voldaan aan deze Algemene Voorwaarden.

Recupel kan contact opnemen met de Aanvrager om hem voor te stellen Ophaalpunt te worden indien hij voor éénzelfde jaar al minstens drie (3) aanvragen voor ophalingen heeft gedaan via Recupel Pick-up met hetzelfde BTW nummer.

6. Prijs

Recupel neemt integraal de kosten van de transporten die via Recupel Pick-up worden aangevraagd door de Aanvrager voor eigen rekening.

7. Engagementen van Recupel voor Recupel Pick-up

Recupel zal de aanvragen van de Aanvrager via Recupel Pick-up behandelen volgens onderstaande voorwaarden:

- Indien de aanvraag correct werd ingediend door de Aanvrager (informatie helder en compleet) zal de ophaling binnen de drie (3) werkdagen na het valideren van de aanvraag door Recupel worden uitgevoerd door een door Recupel toegewezen transporteur;

- In geval van een uitzonderlijk hoog aantal aanvragen, is het mogelijk dat deze bovenvermelde duurtijd voor ophalingen overschreden wordt. Recupel zal in deze uitzonderlijke situatie zorgen dat de Aanvrager tijdig geïnformeerd wordt;

- Als een aanvraag niet compleet wordt geacht zal de Customer support dienst van Recupel contact opnemen met de contactpersoon aangeduid door de Aanvrager om bijkomende informatie te vergaren;

- Recupel doet beroep op een derde partij waarmee ze contractueel verbonden is om deze ophaling te laten uitvoeren;

- Indien éénzelfde Aanvrager (op basis van btw nummer) meer dan 3 ophalingen per jaar aanvraagt, kan de Customer Support dienst van Recupel contact opnemen met de Aanvrager om hem een voorstel te doen om collectiepunt te worden bij Recupel;

- In het kader van de verplichte invulling van het afvalstoffenregister voor ontdoeners van AEEA zal Recupel jaarlijks een Certificaat ter beschikking van de Aanvrager stellen voor de ophalingen die via Recupel Pick-up hebben plaatsgevonden tijdens dat jaar. Dit Certificaat geeft het opgehaalde gewicht (op basis van gemiddelde in functie van type en aantal recipiënt/stuks) weer per euralcode.

Het vervullen van deze voorwaarden vormt in hoofde van Recupel geen resultaatsverbintenis maar een inspanningsverbintenis.

8. Wijziging Algemene Voorwaarden

Recupel behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Indien er op het moment van een wijziging een aanvraag van de Aanvrager lopende is, zal deze nog volgens de initiële aanvaarde Algemene Voorwaarden worden behandeld.

9. Persoonlijke gegevens

Om een ophaling aan te vragen moet er een contactpersoon worden aangeduid door de Aanvrager. Recupel verwerkt persoonlijke gegevens van deze contactpersoon met als doeleinde het organiseren / verbeteren / opvolgen van de ophaling die door de Aanvrager wordt gevraagd. Recupel kan, met als doeleinde het evalueren en verbeteren van haar services, de persoonlijke gegevens van contactpersonen van de Aanvrager ook gebruiken om na de ophaling feedback te vragen over de ervaring van de Aanvrager met de geleverde dienst. Deze gegevens worden behandeld volgens het Privacy Beleid [EV3] [EV4] waarvoor de Aanvrager zijn toestemming moet geven.

10. Sancties

Indien Recupel meerdere malen vaststelt dat de Aanvrager niet voldoet aan bovenstaande Algemene Voorwaarden kan Recupel unilateraal de beslissing nemen om geen aanvragen meer te aanvaarden van deze Aanvrager via het Recupel Pick-up platform. Deze beslissing zal steeds schriftelijk worden meegedeeld aan de Aanvrager en kan pas genomen worden na het versturen van minstens twee (2) schriftelijke waarschuwingen (via e-mail of brief) aan de Aanvrager door Recupel.

***