Privacy Beleid

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij jouw persoonsgegevens op Onze website www.recupel.be en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. Recupel VZW (“Wij” of “Ons”, of “Onze”) is een Belgische onderneming met vestiging te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.923.093. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website www.recupel.be.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over jou verwerken:

Jouw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, browsergegevens, gespreksgeschiedenis, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen jouw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van vragen die je via het online contactformulier of via e-mail heeft gesteld;
  • Het versturen van informatie over onze diensten
  • Het organiseren van de aangevraagde ophalingen
  • Het verkrijgen van feedback rond de geleverde diensten om de service te evalueren en te verbeteren

De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij zullen je voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen jouw toestemming vragen om jouw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. Je verleent jouw toestemming door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op jouw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

6.1. Wij mogen jouw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan Ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen jouw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij jouw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen jouw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij Persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke jiji of jouw onderneming Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval jouw persoonsgegevens verwijderen na een periode van twee (2) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Jouw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heb je het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, (c) jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegevensbeschermingsautoriteit.be ).

9.2. Je kan bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen via ons contactformulier of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website is geïmplementeerd.

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en jouw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Chatbot

Recupel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie verspreid door de Chatbot. Indien u absolute zekerheid wenst te verkrijgen op uw vragen, dient er contact opgenomen te worden via het contactformulier .

12. Cookies